ລາວ | English


Smirnoff Twist Of Strawberry
75cl / 35%

105,000₭


Smirnoff Twist Of Vanilla
75cl / 35%

105,000₭


Smirnoff Vodka Black
70cl / 40%

145,000₭


Smirnoff Vodka Blue
100cl / 50%

130,000₭


Smirnoff Vodka Blue
75cl / 50%

120,000₭


Smirnoff vodka Green Apple
75cl / 35%

105,000₭


Smirnoff Vodka Red
70cl / 37.5%

105,000₭


Soda Singha Water (CASE)
24 x 32.5cl

64,000₭


Soju Apple Mango
36cl / 12%

17,500₭


Soju Chum Churum Apple
36cl / 12%

17,500₭


Soju Chum Churum Citron
36cl / 12%

17,500₭


Soju Chum Churum Grape
36cl / 12%

17,500₭


Soju Chum Churum Original
36cl / 17%

17,500₭


Soju Chum Churum Peach
36cl / 12%

17,500₭


Soju Chum Churum Strawberry
36cl / 12%

17,500₭


Soju Jinro Chamisul
36cl / 17.2%

19,000₭